دستاوردهای علمیتوضيحات / عكس

نوع تحقيق

رديف

https://scholar.google.com/citations?user=rFo_PaYAAAAJ&hl=en&oi=ao

مقاله

1

شبكه كامپيوتري براي دانشجويان كارشناسي تا دكتري، سال تاليف: 1389

كتاب شبكه هاي كاميوتري

2

آموزش ابزار نوين OneNote براي همه محققين: تاليف: 1396

كتاب آموزشي OneNote

3

ترجمه مرجع دانشگاهي پردازش موازي: ترجمه در دو جلد 500 صفحه اي : 1397

كتاب پردازش موازي

4تعداد بازديد کنندگان:585